فقه و اصول, دوره (1), شماره (87), سال (2012-3) , صفحات (217-246)

عنوان : ( واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا )

نویسندگان: محمد محسنی دهکلانی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید.

کلمات کلیدی

, بینه , زنا , رویت , اتصال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020225,
author = {محسنی دهکلانی, محمد and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {1},
number = {87},
month = {March},
issn = {2008-9139},
pages = {217--246},
numpages = {29},
keywords = {بینه ، زنا ، رویت ، اتصال شهادت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا
%A محسنی دهکلانی, محمد
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]