علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (61-82)

عنوان : ( جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفول )

نویسندگان: رضا صابری , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رسالتهای آموزش و پرورش همگانی، شکوفا سازی ظرفیتهای هنری در مخاطبان یادگیری است. تولید هنری، نقد هنری، زیباشناسی و تاریخ هنر جهان و ایران به عنوان مؤلفه های پرورش هنری و موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی به عنوان ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر، از جملة موضوعاتی هستند که می توانند در پرورش توانمندی های بالقوة آدمی، مد نظر برنامه ریزان قرار گیرند. در این مطالعه که به شیوة تحلیل محتوا انجام شده است، کلیة کتاب‌های آموزش هنر دوره راهنمایی تحصیلی که در سال تحصیلی 88-1387 برای آموزش منتشر شده بودند، به عنوان جامعة پژوهش انتخاب شدند. واحد ثبت به متن(مضمون)،تصویر و تمرین اختصاص داشت. کدگذاری به شیوة قیاسی و براساس مقوله های موضوعی و ساختاری آموزش هنر انجام شد. در جهت اعتبار بخشی به فرایند کدگذاری، ده درصد از محتوا توسط ارزیاب دوم کدگذاری شد که میزان توافق برابر با 86/0 مشاهده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب زیبایی شناسی، تولید هنری و تاریخ هنر در ایران و اسلام بیشترین ابعاد تربیت هنری، و طراحی و نقاشی، خوشنویسی و گرافیک، اولویتهای نخست تا سوم را در ساختار محتوایی کتب دورة راهنمایی تحصیلی داشته است. نتایج نشان دهندة آن است که ابعاد مهمی مانند موسیقی و هنرهای نمایشی در آموزش هنر مورد غفلت واقع شده‌اند. کلید واژه‌ها: آموزش هنر، دوره راهنمایی تحصیلی،‌ ابعاد هنری، برنامه درسی پوچ ، ساختار محتوایی

کلمات کلیدی

, آموزش هنر, دوره راهنمایی تحصیلی, ‌ ابعاد هنری, برنامه درسی پوچ , ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020226,
author = {صابری, رضا and مهرام, بهروز},
title = {جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفول},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2011},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8817},
pages = {61--82},
numpages = {21},
keywords = {آموزش هنر، دوره راهنمایی تحصیلی،‌ ابعاد هنری، برنامه درسی پوچ ، ساختار محتوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفول
%A صابری, رضا
%A مهرام, بهروز
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2011

[Download]