بیابان- Desert, دوره (3), شماره (1), سال (1997-4) , صفحات (1-14)

عنوان : ( شناسایی و معرفی عنکبوت بیوه سیاه در شمال خراسان )

نویسندگان: امید میرشمسی کاخکی , جمشید درویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور شناسایی و بررسی عنکبوتهای بیوه سیاه از مهر ماه 1373 تا مرداد 1375 با نمونه برداری از نقاط مختلف شهرستان مشهد انجام گرفت . نمونه های جمع آوری شده پس از ثابت شدن به آزمایشگاه منتقل شده و سپس براساس کلیدهای دو شاخه ای موجود تا سطح شناسایی گردیدند. نتایج حاصل از مطالعات ریختی نمونه های جمع آوری شده نشان میدهد که عنکبوتهای مذکور متعلق به گونه Lantrodectus terdecimguttatus (Rossi) 1790 میباشند . این جانوران که در شمال خراسان با نام عمومی دلمک شناخته میشوند‘هر ساله باعث مسمومیت افراد زیادی خصوصاً کودکان وزارعین منطقه میشود. طی عملیات نمونه برداری به شکل تار جانور‘ کیسه های تخم و عادات غذایی توجه شد و در بررسی مورفولوژیکی به صفاتی همچون اختصاصات ژنیتالیک‘موهای سطح پشتی شکم و الگوهای رنگی تأکید گردید. گونه L . terdecimguttatus قبلاً از کشورهای مدیترانه ای ‘ عربستان سعودی‘فلسطین اشغالی‘آسیای میانه و کشورهای شمال آفریقا(اتیوپی ‘ مراکش‘لیبی ) گزارش شده است .

کلمات کلیدی

, لاترودکتوس , عنکبوت بیوه سیاه , گونه , شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020236,
author = {میرشمسی کاخکی, امید and درویش, جمشید},
title = {شناسایی و معرفی عنکبوت بیوه سیاه در شمال خراسان},
journal = {بیابان- Desert},
year = {1997},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-0875},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {لاترودکتوس ، عنکبوت بیوه سیاه ، گونه ، شناسایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و معرفی عنکبوت بیوه سیاه در شمال خراسان
%A میرشمسی کاخکی, امید
%A درویش, جمشید
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 1997

[Download]