علوم دانشگاه تهران, دوره (33), شماره (4), سال (2007-4) , صفحات (1-4)

عنوان : ( معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان )

نویسندگان: امید میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان

کلمات کلیدی

, معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020237,
author = {میرشمسی کاخکی, امید},
title = {معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2007},
volume = {33},
number = {4},
month = {April},
issn = {1016-1058},
pages = {1--4},
numpages = {3},
keywords = {معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae; Theridiidae) از استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2007

[Download]