نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), دوره (19), شماره (1), سال (1999-4) , صفحات (1-10)

عنوان : ( شناسایی و معرفی پنچ جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان )

نویسندگان: امید میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خ

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020238,
author = {میرشمسی کاخکی, امید},
title = {شناسایی و معرفی پنچ جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {1999},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {0259-9996},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {خ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و معرفی پنچ جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 1999

[Download]