پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2001-4) , صفحات (17-34)

عنوان : ( نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری )

نویسندگان: حسین صادقی , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از 56 درصد در سال 1335 به 23 درصد در سال 1375 تاییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است. برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که براوردی از تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی صورت گیرد. معمولا از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود. مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است. در این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و سطح زیر کشت است. از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی متغیرها واز مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیر کشت در مقایسه با متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخودار است. لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی, اشتغال, تابع تقاضای نیروی کار, مدل تصحیح خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020247,
author = {حسین صادقی and همایونی فر, مسعود},
title = {نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2001},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-6768},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {کشاورزی، اشتغال، تابع تقاضای نیروی کار، مدل تصحیح خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری
%A حسین صادقی
%A همایونی فر, مسعود
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2001

[Download]