اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن )

نویسندگان: اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حین عملیات برداشت و جابجایی میوه ها جهت انتقال به انبار یا بازار مصرف، محصول تحت ضربات و فشارهای متعددی قرار می گیرد که در بسیاری موارد این شرایط به تخریب بافت آن و در نتیجه فاسد شدن آن منجر می شود. اطلاع از خواص مکانیکی محصولات کشاورزی و بکارگیری آن در طراحی ماشین های مرتبط باعث کاهش آسیب های مکانیکی می شود. تحقیق حاضر به منظور تعیین خواص مکانیکی پوست و گوشت دو رقم متداول طالبی در خراسان شامل تنش تسلیم ، کرنش تسلیم، ضریب الاستیسیته و چقرمگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که خواص پوست و گوشت طالبی متفاوت هستند و در اعمال بارهای مختلف گو شت میوه زودتر آسیب می بیند. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری، بسته بندی و انتقال میوه تاثیر پارامترهای رقم و اندازه میوه نیز باید در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, خواص مکانیکی, آسیب مکانیکی, نقطه تسلیم بیولوژیکی, مواد کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020250,
author = {سیدآبادی, اسماعیل and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and محمد حسین سعیدی راد},
title = {مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن},
booktitle = {اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {خواص مکانیکی، آسیب مکانیکی، نقطه تسلیم بیولوژیکی، مواد کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن
%A سیدآبادی, اسماعیل
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A محمد حسین سعیدی راد
%J اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]