رخساره های رسوبی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-7) , صفحات (23-34)

عنوان : ( رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد) )

نویسندگان: بتول ریوندی , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان به سن بارمین- آپتین زیرین در ناودیس خور در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، در امتداد شمال غرب- جنوب شرق گسترش دارد. این سازند بطور عمده از سنگ آهکهای االیتی و اوربیتولین دار و با میان لایه هایی از شیل آهکی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند آواری شوریجه و مرز بالایی آن سازند سنگ آهکی- مارنی سرچشمه در ناودیس خور بصورت هم شیب است.به منظور تشخیص رخساره های رسوبی و مطالعه چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان، دو برش در یالهای شمال شرق و جنوب غربی ناودیس خور برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که این رسوبات در یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ با پشته سدی و در چهار محیط دریای باز، پشته سدی، لاگون و پهنه جزر و مدی برجای گذاشته شده است. آنالیز چینه نگاری سکانسی به شناسایی دو سکانس رسوبی رده سوم در برشهای مورد مطالعه منجر شده است. مرزهای سکانسی در هر دو برش از نوع SB2 هستند.منحنی تغییرات سطح آب دریا با منحنیهای جهانی در طی زمان بارمین- آپتین همخوانی نسبی دارد.

کلمات کلیدی

سازند تیرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020253,
author = {ریوندی, بتول and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and وحیدی نیا, محمد},
title = {رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {July},
issn = {2008-787X},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {سازند تیرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد)
%A ریوندی, بتول
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A وحیدی نیا, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2010

[Download]