چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2010-11-06

عنوان : ( اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین )

نویسندگان: پریسا اخلاقی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های اندازه گیری شار نوترون حرارتی، استفاده از پولک های فعالسازی می باشد. در این مقاله از دو پولک ایندیوم با ضخامت cm 112/0 برای گیراندازی نوترون استفاده شده است. گاما و بتای گسیل شده از پولک ایندیوم به ترتیب با آشکارسازهای NaI(Tl) و گایگر– مولر، شمارش شدند و نتیجه آن ها با داده های شبیه سازی با کد MCNP مقایسه شد. کمترین تفاوت بین شبیه سازی و اندازه گیری، با آشکارساز سوسوزن NaI(Tl) و برای پولکی که در فاصله cm 5 /8 از چشمه قرار داشت، به دست آمد که این تفاوت برابر با 8% محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, شار نوترون حرارتی, پولک ایندیوم, روش تفاوت کادمیوم, فعالیت القایی, گاما و بتای گسیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020266,
author = {اخلاقی, پریسا and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین},
booktitle = {چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شار نوترون حرارتی، پولک ایندیوم، روش تفاوت کادمیوم، فعالیت القایی، گاما و بتای گسیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین
%A اخلاقی, پریسا
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]