چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2010-11-06

عنوان : ( دزیمتری تابش بتای گسیل شده از رادون-222 و دخترانش )

نویسندگان: شیلا بناری بهنمیری , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم ترین چشمه پرتوزای طبیعی در طبیعت، رادون-222 و دخترانش می باشد. رادون و دخترانش به همراه استنشاق، وارد مجاری تنفسی شده و با واپاشی ذرات پر انرژی احتمال بروز سرطان ریه را افزایش می دهد. در کشور ما برآورد دقیقی از میزان آسیب وارده از این گاز انجام نشده است که لازم است به این مهم توجه بیشتری مبذول داشته شود. در این مطالعه محاسبه طیف انرژی بتای گسیل شده از دختران رادون ( و ) و دز جذبی رسیده به اعضای اصلی بدن با استفاده از فانتوم ریاضی ORNL مرد بالغ انجام شد.

کلمات کلیدی

, رادون-222, دختران رادون, فانتوم ORNL, دزیمتری بتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020267,
author = {بناری بهنمیری, شیلا and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {دزیمتری تابش بتای گسیل شده از رادون-222 و دخترانش},
booktitle = {چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رادون-222، دختران رادون، فانتوم ORNL، دزیمتری بتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دزیمتری تابش بتای گسیل شده از رادون-222 و دخترانش
%A بناری بهنمیری, شیلا
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]