علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-1)

عنوان : تاثير جيره هاي غذايی حاوي نمكهاي آنيوني يا اسيدكلريدريك بر مواد معدنی و وضعيت اسيد- باز خون و ادرار تليسه ها و گاوهاي خشك نژاد هلشتاين ( تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاین )

نویسندگان: طاهره محمد آبادی , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , مهرداد مهری , مرتضی چاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش به منظور بررسی تاثیر نمک های آنیونی(51/7 در صد بنیان سولفات، 8/29 درصد بنیان کلرید، 49/11درصدیون کلسیم و98/2درصد یون منیزیم) و اسیدکلریدریک (37 درصد) افزوده شده به جیره غذایی بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها وگاوهای خشک آبستن نزدیک زایمان انجام گرفت. در آزمایش اول اثر اختلاف کاتیون- آنیون (DCAD) جیره غذایی برغلظت عناصر معدنی کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم وکلرخون و ادرار تلیسه های هلشتاین بررسی شد. در این آزمایش 16راس تلیسه ( سن3 ±12 ماه)، در قالب طرح کاملا تصادفی به تیمارهای غذایی شامل: 1) جیره شاهد (علوفه سیلو شده جو، یونجه خشک و مواد متراکم)، 2) جایگزینی یونجه جیره شاهد با یونجه خشک آغشته به اسیدکلریدریک 37 درصد (12گرم در کیلوگرم ماده خشک)، 3) جیره شاهد + مخلوط نمکهای آنیونی(200 گرم به ازای هر راس تلیسه در روز) و 4) جایگزینی یونجه جیره شاهد با یونجه سیلو شده با اسیدکلریدریک (12گرم در کیلوگرم ماده خشک) منتسب شده و به مدت 25 روز تغذیه شدند. نمونه های ادرار در هفته های اول و دوم و نمونه های خون از سیاهرگ گردن در هفته های اول و سوم آزمایش تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ا ثر تیمارها برغلظت کلسیم ادرار (تیمارهای 1، 2، 3و 4 به ترتیب 33/1، 57/1، 27/12و69/2 میلی گرم در دسی لیتر) در هفته دوم معنی دار شد (05/0< P). اختلاف معنی داری بین غلظت عناصر معدنی خون ( کلسیم، فسفر، کلر، منیزیم، سدیم و پتاسیم) تلیسه ها مشاهده نشد (05/0 > P). در آزمایش دوم، 12راس گاوخشک 18 تا 33 روز قبل از زایمان، در قالب طرح کاملا تصادفی به تیمارهای غذایی شامل: 1) جیره شاهد (علوفه سیلو شده ذرت، کاه گندم، یونجه خشک و مواد متراکم)، 2) جایگزینی یونجه جیره شاهد با یونجه سیلو شده با اسیدکلریدریک (12گرم در کیلوگرم ماده خشک) و 3) جیره شاهد + مخلوط نمکهای آنیونی(300 گرم به ازای هر گاو در روز) منتسب شده و در طول مدت قبل از زایمان تغذیه شدند. نمونه گیری خون و ادرار در قبل و 2 هفته بعد از اعمال جیره ها انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر تیمارها برpH ادرار، کلسیم خون و مصرف خوراک گاوها معنی دار نشد(05/0 > P). استفاده ازخوراکهای حاوی نمکهای آنیونی باعث افزایش معنی دار دفع کلسیم از طریق ادرار و کاهش pH ادرار تلیسه ها شد.

کلمات کلیدی

, نمک آنیونی, اسیدکلریدریک, تلیسه, گاو خشک, مواد معدنی خون وادرار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102027,
author = {محمد آبادی, طاهره and دانش مسگران, محسن and نصیری مقدم, حسن and مهری, مهرداد and چاجی, مرتضی},
title = {تاثير جيره هاي غذايی حاوي نمكهاي آنيوني يا اسيدكلريدريك بر مواد معدنی و وضعيت اسيد- باز خون و ادرار تليسه ها و گاوهاي خشك نژاد هلشتاين},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {January},
issn = {1029-4791},
keywords = {نمک آنیونی، اسیدکلریدریک، تلیسه، گاو خشک، مواد معدنی خون وادرار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير جيره هاي غذايی حاوي نمكهاي آنيوني يا اسيدكلريدريك بر مواد معدنی و وضعيت اسيد- باز خون و ادرار تليسه ها و گاوهاي خشك نژاد هلشتاين
%A محمد آبادی, طاهره
%A دانش مسگران, محسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A مهری, مهرداد
%A چاجی, مرتضی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]