حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (258-268)

عنوان : ( بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسط Trichoderma harzianum Bi در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum )

نویسندگان: حمیده مرتضی نیا , حمید روحانی , نوازا...صاحبانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه و طوقه خیار بخصوص در آب و هوای گرم و مرطوب می باشد . از جمله Pythium aphanidermatum راه های مبارزه با این بیماری روش های بیولوژیک و القاء مقاومت گیاه بوسیله میکروارگانیس مها و یا بعضی ترکیبات شیمیائی می باشد . بدین منظور از جهت القاء مقاومت در خیار بر علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه استفاده شد. ابتدا بهترین زمان استفاده از Trichoderma harzianum Bi گونه قارچ مزبور در کنترل بیماری با انجام آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که بیشترین مقاومت القاء شده و در نتیجه کمترین درصد پوسیدگی ریشه و بیشترین وزن تر ریشه درگیاهچه های مایه زنی شده با بوجود می آید. بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز، آیزوزایم T. harzianum Bi در روز هفتم بعد از تیمار ریشه بوسیله P.aphanidermatum درگیاهچه خیار القاء شوند با استفاده از روش های T. harzianum Bi های آن و پروتئین های محلول در عصاره ریشه که می توانند بوسیله نشان P. aphanidermatum قبل و بعد از مایه زنی با ، T. harzianum Bi کالریمتری و الکتروفورز بومی، در گیاهچه های خیار تیمار شده با قارچ در ارتباط با حداکثرفعالیت آنزیم پراکسیداز می باشد . ازریابی فعالیت پراکسیداز براساس T. harzianum Bi داد که القاء مقاومت توسط جدایه اکسیداسیون گوئیکول در حضور پراکسید هیدروژن و تغییر رنگ محلول به نارنجی متمایل به قرمز و با استفاده از اندازه گیری تغییرات جذب نور د ر دقیقه بر حسب میلی گرم پروتئین محلول در عصاره ریشه انجام شد. در بررسی مشابهی مشخص شد که قارچهای تریکودرما و پیتیوم هر یک به تنهائی می توانند باعث القاء مقاومت در گیاهچه خیار گردند. ولی مقاومت القاء شده توسط هر دو قارچ به همراه یکدیگر بیشتر، پایدارتر و طولانی مدت تر می باشد.

کلمات کلیدی

, Trichoderma harzianum Bi , Pythium aphanidermatum پوسیدگی ریشه و طوقه, مبارزه بیولوژیک, مقاومت القائی, پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020276,
author = {مرتضی نیا, حمیده and روحانی, حمید and نوازا...صاحبانی},
title = {بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسط Trichoderma harzianum Bi در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {258--268},
numpages = {10},
keywords = {Trichoderma harzianum Bi ،Pythium aphanidermatum پوسیدگی ریشه و طوقه، مبارزه بیولوژیک، مقاومت القائی، پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسط Trichoderma harzianum Bi در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum
%A مرتضی نیا, حمیده
%A روحانی, حمید
%A نوازا...صاحبانی
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2010

[Download]