رخساره های رسوبی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (61-70)

عنوان : ( میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: مهرانه عبدالشاهی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده توالی رسوبات مرز سنومانین تورونین در برش شوراب واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، دربرگیرنده لایه های پایانی سازند آیتامیر و لایه های آغازین سازند آبدراز میباشد. این توالی شامل شیل و ماسه سنگ گلوکونیتدار و تناوب شیل و مارنهای خاکستری تا سفید است. بر اساس مطالعات زیست چینهای بر مبنای روزن داران در این برش ۴ بایوزون شناسایی شده است: 1. Rotalipora reicheli Total range zone (Late Cenomanian) 2. Rotalipora cushmani Total range zone (Late Cenomanian) 3. Whiteinella archaeocretacea Partial range zone (Cenomanian-Turonian) 4. Marginotruncana schneegansi Interval zone (Middle Turonian) درنظر گرفته شده است . در بخش ب الایی Whiteinella archaeocretacea zone در مطالعه حاضر، مرز بین سازند آیتامیر با سازند آب دراز درون به ضخامت ۴ متر) کاهش شدید فونا دیده میشود. این کاهش بیانگر تغییرات زیستی و پالئواکولوژیکی بوده و احتمالاً با تحولات B این بایوزون (بخش در این بخش واقع است. C/T به عنوان قاعده سازند آب دراز بوده و مرز B جهانی در این بازه زمانی مرتبط است. بنابراین به احتمال زیاد بخش واژههای کلیدی: سازند آبدراز، کپهداغ، سنومانین تورونین، شوراب، روزنداران.

کلمات کلیدی

, میکروبایواستراتیگرافی, سنومانین, تورونین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020277,
author = {عبدالشاهی, مهرانه and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا and رحیمی, بهنام},
title = {میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {میکروبایواستراتیگرافی-سنومانین-تورونین-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ)
%A عبدالشاهی, مهرانه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%A رحیمی, بهنام
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2010

[Download]