مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (2), سال (2010-10) , صفحات (63-77)

عنوان : ( نمود جنسیت در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی )

نویسندگان: آذر حسینی فاطمی , زهرا حیدریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نمود جنسیت به لحاظ واژگانی و محتوائی در کتابهای درس زبا ن انگلیسی دوره دبیرستان وپیش دانشگاهی . تبعیض جنسیتی در این کتابها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, جنسیت , کتابهای درسی دبیرستان , تحلیل واژگان , تحلیل محتو ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020283,
author = {حسینی فاطمی, آذر and حیدریان, زهرا},
title = {نمود جنسیت در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2010},
volume = {42},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-5202},
pages = {63--77},
numpages = {14},
keywords = {جنسیت ، کتابهای درسی دبیرستان ، تحلیل واژگان ،تحلیل محتو ا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نمود جنسیت در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی
%A حسینی فاطمی, آذر
%A حیدریان, زهرا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2010

[Download]