پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (1), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (131-152)

عنوان : ( تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرین )

نویسندگان: مریم معزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کناره‌های خلیج‌فارس دارای ویژگی‌های جغرافیایی، آب و هوایی و استراتژیکی کمابیش همانندی است. شنزارهای بزرگ و بیابان‌های تف زده، این سرزمین‌ها را از مناطق داخلی جدا می‌کند و راه دسترسی به آن‌ها را دشوار می‌سازد. کمبود آب و بارش باران، هوای بسیار گرم همراه با رطوبت بالا، تابستان‌های داغ و دراز، همگی زیستن را در این شنزارها دشوار می‌کند. از سوی دیگر دریا به کمک ساکنان این دیار می‌آید تا به جای اشتغال به کشاورزی و دامپروری با صید و بازرگانی دریایی گذران زندگی کنند و از طریق آبراه خلیج فارس با سایر کرانه ها و با گذر از تنگه‌ی هرمز با جهان در ارتباط باشند. در برابر،همین ویژگی های جغرافیایی و استرتژیکی آن‌ها را از دراز دستی‌های همسایگان به دور می‌دارد تا در هنگام تعقیب از خشکی به دریا و از دریا به صحراه پناه ‌برند. این ویژگی‌ها در درازای تاریخ از این دیار پناهگاهی امن ساخته است تا ساکنانش به دور از بیم تعقیب کنندگان به زندگانی خود بپردازند و باورهای خود را بورزند.همان گونه که آثار این استقلال مذهبی را هم اکنون نیز می توان در این سرزمین مشاهده کرد که با وجود فشار های موجود از سوی اکثریت اهل سنت هنوز بسیاری از ساکنان آن بر مذهب تشیع باقی مانده اند. آیا چنین پناهگاهی می‌توانسته است رانده شدگان از ایران و تمدن های مجاور را در خود جای دهد؟ چه کسانی؟ با چه باورهایی؟ و در چه زمان هایی بدانجا پناه بردند؟ این کار بر آن است تا با کمک روش تحقیق تاریخی تأثیر این ویژگی‌های جغرافیایی و استراتژیکی کناره‌های خلیج‌فارس را در استقرار و دوام گروه های رانده شده به ویژه قرمطیان بحرین معین کند.

کلمات کلیدی

, احساء, بحرین, خلیج فارس, قرمطیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020295,
author = {معزی, مریم},
title = {تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرین},
journal = {پژوهش نامه تاریخ اسلام},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-9726},
pages = {131--152},
numpages = {21},
keywords = {احساء، بحرین، خلیج فارس، قرمطیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرین
%A معزی, مریم
%J پژوهش نامه تاریخ اسلام
%@ 2251-9726
%D 2010

[Download]