پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (22), شماره (86), سال (2010-4) , صفحات (86-89)

عنوان : ( مطالعه ی هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , بنفشه حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سی زوج تخمدان چپ و راست شتر بالغ از کشتارگاههای اصفهان جمع آوری گردید. ابتدا با استفاده از کولیس ابعاد هر تخمدان از قبیل طول ، عرض و ضخامت آن اندازه گیری و ثبت گردید . جهت مطالعات میکروسکوپی مقاطعی از تخمدانهای چپ و راست شتر را جدا نموده و پس از طی نمودن مراحل آماده سازی بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین انواع فولیکولهای تخمدانی مشخص گردید و جزئیات آنها از قبیل قطر فولیکول ، قطر اووسیت و ضخامت لایه ها با روش میکرومتری اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده با آزمون تی بین تخمدانهای چپ و راست شتر مقایسه گردید. در بررسی نتایج مشخص شد که میانگین طول(mm45/3 19/37) ، عرض (mm 52/2 12/30) و ضخامت (mm 03/2 04/19) تخمدان راست اندکی بیشتر از تخمدان چپ می باشد ولی اختلاف معنی داری بین تخمدان راست وچپ مشاهده نشد. در بررسی بافت شناسی مشاهده گردید که بین اقطار فولیکولهای آغازین و اولیة تخمدان سمت چپ و راست اختلاف معنی داری وجود ندارد اما بین اقطار فولیکول ثانویة تخمدان سمت راست و چپ اختلاف معنی دار ی مشاهده گردید بطوریکه درسمت راست (µm 75/93 75/2546) بیشتر از سمت چپ (µm 63 25/2135) بود. بین قطر اووسیت فولیکولهای ثانویة تخمدانی سمت راست و چپ تفاوت معنی دار ی مشاهده شد و درسمت راست بیشتر ازچپ بود. در این تحقیق بین قطر فولیکول ، قطر اووسیت ، ضخامت لایه های سلولی اطراف فولیکول ، ضخامت لایه های کومولوس و تعداد لایه های سلولهای کومولوس فولیکولهای گراف تخمدانهای چپ و راست تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.بین ابعاد تخمدان سمت چپ و راست در شتر اختلاف معنی داری وجود ندارد . بیشترین اختلاف فولیکولها ، در اقطار فولیکول ثانویه می باشد که در سمت راست بیشتر از چپ می باشد.

کلمات کلیدی

, هیستومورفولوژی , تخمدان , فولیکولهای تخمدانی , شتر یک کوهانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020317,
author = {محمدپور, احمدعلی and بنفشه حیدری},
title = {مطالعه ی هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2010},
volume = {22},
number = {86},
month = {April},
issn = {2423-5423},
pages = {86--89},
numpages = {3},
keywords = {هیستومورفولوژی ، تخمدان ، فولیکولهای تخمدانی ، شتر یک کوهانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه
%A محمدپور, احمدعلی
%A بنفشه حیدری
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2010

[Download]