اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (288-297)

عنوان : ( بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی ها )

نویسندگان: محمود هوشمند , مریم حسن نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

کلمات کلیدی

, شرکت تعاونی مرزنشینان, خراسان رضوی, رضایتمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020320,
author = {هوشمند, محمود and مریم حسن نژاد},
title = {بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی ها},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {288--297},
numpages = {9},
keywords = {شرکت تعاونی مرزنشینان، خراسان رضوی، رضایتمندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی ها
%A هوشمند, محمود
%A مریم حسن نژاد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010

[Download]