بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-10-08

عنوان : ( محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان )

نویسندگان: هاشم یوسفی جاوید , مجید علومی بایگی , هادی یوسفی جاوید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نیاز های اساسی بازار برق داشتن اطلاعات قابلیت انتقال توان در دسترس در هر لحظه می باشد. قابلیت انتقال توان در دسترس باید به روشی تعیین گردد که دارای دقت و سرعت مناسب بوده و ملاحظات پایداری ولتاژ نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله یک روش برای محاسبه ظرفیت قابل انتقال در دسترس ارائه شده که علاوه بر قیود امنیتی قید پایداری ولتاژ را در نظر می گیرد. برای این منظور ابتدا به روش پخش بار بهینه با قیود امنیتی حداکثر بار منطقه مصرف تعیین می گردد. برای آنکه تعیین کنیم آیا در این نقطه کار، قید پایداری ولتاژ رعایت شده است یا خیر، با آزاد سازی قیود حد ولتاژ باسها و حد توان خطوط انتقال، بار منطقه مصرف گام به گام افزایش می یابد و در هر گام مشتق بار مصرفی نسبت به ولتاژ تعیین می شود تا به نقطه بحرانی برسیم. برای لحاظ نمودن حاشیه پایداری ولتاژ بار منطقه مصرف باید 85 درصد بار نقطه بحرانی باشد. حداکثر بار بدست آمده از روش پخش بار بهینه با قیود امنیتی با 85 درصد بار منطقه مصرف در نقطه بحرانی مقایسه می شود. هر کدام که کمتر باشد حداکثر مقدار بار منطقه مصرف است که هم قید پایداری ولتاژ و هم قیود امنیتی را رعایت می کند و لذا مبنای محاسبه ظرفیت قابل انتقال در دسترس قرار می- گیرد. با کم نمودن حاشیه اطمینان انتقال و حاشیه مفید ظرفیت از افزایش بار منطقه مصرف نسبت به نقطه کار اولیه، ظرفیت قابل انتقال در دسترس محاسبه می گردد. این روش و در انتها به شبکه مازندران - خراسان PJM به شبکه 8 باسه اعمال و نتایج بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, قابلیت انتقال توان در دسترس, پخش بار بهینه با قیود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020339,
author = {هاشم یوسفی جاوید and علومی بایگی, مجید and هادی یوسفی جاوید},
title = {محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قابلیت انتقال توان در دسترس، پخش بار بهینه با قیود امنیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان
%A هاشم یوسفی جاوید
%A علومی بایگی, مجید
%A هادی یوسفی جاوید
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]