بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-10-08

عنوان : ( استفاده از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران )

نویسندگان: احد اسماعیلی کلالق , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله قیمت خرید انرژی الکتریکی در بازار برق ایران با روش شبکه های عصبی پیش بین ی می گردد . از الگوریتم پس انتشار خطا جهت آموزش شبکه استفاده می شود . برای کاهش خطای پیش بینی، تعداد لایه ها و تعداد نرونهای هر لایه به روش سعی و خطا تعیین می شود . از آنجا که تغییرات بار مصرفی یکی از عوامل تاثیرگذار روی قیمت انرژی الکتریکی می باشد، لذا برای بررسی اثر بار مصرفی در پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی، این روش در دو حالت ارزیابی میگردد. در حالت اول فقط قیمت به عنوان ورودی در نظر گرفته شده، و در حالت دوم بار مصرفی و قیمت به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود. روش دیگری که برای پیش بینی استفاده می گردد روش سریهای زمانی می باشد که بر مبنای روشهای آماری بنا نهاده شده است . در [ 1] پیش بینی قیمت انرژی الکتر یکی بازار برق ایران با استفاده از روش سریهای زمانی انجام شده است . در نهایت این دو روش با هم مقایسه شده و شرایط استفاده مناسب از هر دو روش تعیین می گردد. برای این منظور از داده های بار و قیمت انرژی الکتریکی بازار برق ایران مربوط به مهر ماه 84 استفاده شده و قیمت انرژی الکتریکی آبان ماه با دو روش مذکور پیش بینی می شود.

کلمات کلیدی

, پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی, شبکه های عصبی, الگوریتم پس انتشار خطا, سریهای زمانی, تجدید ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020343,
author = {احد اسماعیلی کلالق and علومی بایگی, مجید},
title = {استفاده از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی، شبکه های عصبی، الگوریتم پس انتشار خطا، سریهای زمانی، تجدید ساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران
%A احد اسماعیلی کلالق
%A علومی بایگی, مجید
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]