جداسازی و پدیده های انتقال, دوره (21), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (59-78)

عنوان : ( شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: اکبر شاهسوند , فهیمه درخشان فرد , فروغ ستوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی RBFوMLP به کمک داده های تجربی بدست آمده و از یک برج جذب آکنده در مقیاس آزمایشگاهی مقایسه گردیده اند.

کلمات کلیدی

, شبکه های RBFوMLPT, جذب, عملیات واحد, بهینه سازی, بستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020373,
author = {شاهسوند, اکبر and درخشان فرد, فهیمه and ستوده, فروغ},
title = {شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی},
journal = {جداسازی و پدیده های انتقال},
year = {2010},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-5490},
pages = {59--78},
numpages = {19},
keywords = {شبکه های RBFوMLPT،جذب،عملیات واحد،بهینه سازی،بستر آکنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
%A شاهسوند, اکبر
%A درخشان فرد, فهیمه
%A ستوده, فروغ
%J جداسازی و پدیده های انتقال
%@ 2228-5490
%D 2010

[Download]