پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (14), شماره (43), سال (2010-7) , صفحات (211-226)

عنوان : ( شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی )

نویسندگان: رحیم گودرزی , علی رضا کرباسی , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران-اورکات برای داده های سری زمانی 1383-1340 براورد شده است. نتایج نشان می دهد اثرات طرح تثبیت روی متغیرهای کلان بسیار ناچیز است. برخلاف انتظار، تثبیت قیمت، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در دراز مدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند: تغییرات فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, طرح تثبیت قیمت کالا, اقتصاد کلان, روش دو مرحله ای کوکران- اورکات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020374,
author = {رحیم گودرزی and کرباسی, علی رضا and همایونی فر, مسعود},
title = {شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2010},
volume = {14},
number = {43},
month = {July},
issn = {1726-0728},
pages = {211--226},
numpages = {15},
keywords = {طرح تثبیت قیمت کالا، اقتصاد کلان، روش دو مرحله ای کوکران- اورکات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی
%A رحیم گودرزی
%A کرباسی, علی رضا
%A همایونی فر, مسعود
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2010

[Download]