پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2011-01-11

عنوان : ( تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان )

نویسندگان: یاسر دامچی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

د راین

کلمات کلیدی

پشتیبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020393,
author = {دامچی, یاسر and ساده, جواد},
title = {تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پشتیبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان
%A دامچی, یاسر
%A ساده, جواد
%J پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2011

[Download]