پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-4)

عنوان : A study on linkages of research-extension systems and farmers:A case study of cotton in Golestan province, Iran ( بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبه )

نویسندگان: عباس نوروزي , محسن تبرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده وجود نهادهای تحقیق و ترویج به عنوان دو مؤلفه اثر گذار بر توسعه کشاورزی ضروری می‌باشد. علاوه بر این، ارتباط مناسب میان محققان و مروجان با یکدیگر و با کشاورزان مورد تأکید است. با وجود این، نتایج پژوهش‌های متعدد چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین المللی حکایت از آن دارد که تعاملات مناسب میان سه گروه فوق در حد مناسب و مطلوب نیست. در این تحقیق ارتباط میان کشاورزان پنبه کار، محققان پنبه و مروجان کشاورزی در فرآیند تولید و انتقال فن آوری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات سه فقره پرسشنامه ویژه هر یک از گروههای مذکور بود که روائی و اعتبار آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. محققان و مروجان به ترتیب 29 و 65 نفر سرشماری شده و از روش نمونه گیری سیستماتیک برای انتخاب 210 نفر پنبه کاری که تعداد آنها با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده بود، استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می‌دهد که تعاملات مناسبی میان سه گروه و به ویژه بین محققان با مروجان و نیز کشاورزان وجود ندارد. علاوه بر این، مخاطبان محققان و مروجان کشاورزی با لحاظ پاره ای ویژگی‌ها و از جمله سطح تحصیلات فاقد همگنی لازم هستند. همچنین، با توجه به تعاملات بیشتر کشاورزان دارای کیفیت زمین متوسط با بالا با محققان می‌توان انتظار داشت که نتایج تحقیقاتی غالباً مناسب حال این دسته از کشاورزان باشد تا کشاورزان دارای زمین نامناسب. ارتقای سطح تحصیلی کارکنان ترویج جهت تعامل بهتر با محققان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان محققان و مروجان در انتخاب کشاورزان مخاطب از جمله پیشنهادهای این تحقیق می‌باشد. واژه‌های کلیدی: تحقیق – ترویج – کشاورز – ارتباط – گلستان – پنبه.

کلمات کلیدی

, بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌, ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان, محصول پنبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102041,
author = {عباس نوروزي and تبرائی, محسن},
title = {A study on linkages of research-extension systems and farmers:A case study of cotton in Golestan province, Iran},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {April},
issn = {2008-1472},
keywords = {بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A study on linkages of research-extension systems and farmers:A case study of cotton in Golestan province, Iran
%A عباس نوروزي
%A تبرائی, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]