سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها , 2010-10-06

عنوان : ( ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , ملیحه اشنا , مریم ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورهای صنعتی برای تأمین اعتبار بلندمدت برای دولت های محلی، بیشتر بر واسطه های مالی تخصصی اتکا می کنند. در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دسترسی مستقیم به بازارهای اعتباری بلندمدت هنوز برای اکثر دولت های محلی کوچک و متوسط سازگار نشده است. یک روش ترویج دسترسی به بازار و کمک به افزایش جریان سرمایهگذاری خصوصی برای دولت های محلی می تواند از طریق واسطه های مالی تخصصی تجاری باشد. آن ها می توانند توسعه های اعتباری جهت دسترسی به بازار سرمایه را از طریق ارائه تضمین و یا ادغام شیوه های مالی برای نهادهای شهری فراهم کنند. همچنین می توانند به طور مستقل وام های بلندمدت در بازار خصوصی را برای اعطای وام جهت سرمایهگذاریهای زیربنایی محلی جمع آوری کنند. استراتژی های افزایش اعتبار به منظور کاهش ریسک همراه با وام دهی طراحی شده اند و درنتیجه رشد کلی سیستم اعتباری شهرداری را بهبود می دهد. این برنامه ها به دولت محلی کمک می کند تا در مدیریت بدهی تجربه بیشتری کسب کند و بخش خصوصی را به وام دهی به گروه های مرتبط برانگیزد. در صورتی که استراتژی افزایش اعتبار به طور مناسب طراحی و اجرا شود، می تواند منابع مالی را به حرکت آورده و بازار بدهی دولت محلی را حمایت کند. متداول ترین نمونه های ساختارهای افزایش اعتبار که امروزه استفاده می شود مانند انواع مختلف تضمی نها، تأمین مالی مشترک، اوراق مشارکت بانکی و منابع مالی ادغام شده می باشد. در این راستا صندوق های توسعه شهرداری به عنوان واسطه های مالی که فعالیت آن ها بر اعتبارات شهردای ها متمرکز است به حکومت های محلی و سایر مؤسسات سرمایه گذار در تأسیسات زیربنایی اعتبار می دهند و یا به عنوان پلی در بازار اعتباری خصوصی وا مدهندگان بخش خصوصی را ترغیب م یکنند تا ریسک اعتباری وام های شهرداری را تقبل نمایند.

کلمات کلیدی

, افزایش اعتبار, تأمین مالی, صندوق توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020413,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and اشنا, ملیحه and ذبیحی, مریم},
title = {ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط},
booktitle = {سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افزایش اعتبار، تأمین مالی، صندوق توسعه شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A اشنا, ملیحه
%A ذبیحی, مریم
%J سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
%D 2010

[Download]