دوازدهمین سمینار و چهارمین گردهمایی اساتید شیمی آلی ایران , 2006-03-07

Title : ( Synthesis, characterization of silica gel phases chemically immobilized 2-aminothiophenole and use of it for preconcentration and determination of trace amount of lead by flame atomic absorption spectrometry )

Authors: Amir SHokooh Saljooghi , S. Jamil. A. Fatemi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Synthesis, characterization of silica gel phases chemically immobilized 2-aminothiophenole and use of it for preconcentration and determination of trace amount of lead by flame atomic absorption spectrometry

Keywords

, silica gel, 2-aminothiophenole, lead, flame atomic absorption spectrometry
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020439,
author = {SHokooh Saljooghi, Amir and S. Jamil. A. Fatemi},
title = {Synthesis, characterization of silica gel phases chemically immobilized 2-aminothiophenole and use of it for preconcentration and determination of trace amount of lead by flame atomic absorption spectrometry},
booktitle = {دوازدهمین سمینار و چهارمین گردهمایی اساتید شیمی آلی ایران},
year = {2006},
location = {اهواز, IRAN},
keywords = {silica gel; 2-aminothiophenole; lead; flame atomic absorption spectrometry},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Synthesis, characterization of silica gel phases chemically immobilized 2-aminothiophenole and use of it for preconcentration and determination of trace amount of lead by flame atomic absorption spectrometry
%A SHokooh Saljooghi, Amir
%A S. Jamil. A. Fatemi
%J دوازدهمین سمینار و چهارمین گردهمایی اساتید شیمی آلی ایران
%D 2006

[Download]