مدل سازی پیشرفته ریاضی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت )

نویسندگان: علیرضا سهیلی , حسین حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند برخورد میان ذرات، موضوعی است که دربسیاری از زمینه ها مانند فیزیک، نجوم، فیزیک پلیمر، فیزیک اتمسفری و... مورد مطالعه قرار گرفته است. این فرآیند توسط یک سیستم ‌از معادلات دیفرانسیلی با بعد نامتناهی (در حالت گسسته ) و یا یک معادله دیفرانسیلی -انتگرالی با مشتقات نسبی غیر خطی (در حالت پیوسته) مدلسازی می شود. همچنین مدل گسسته را نیز می توان با یک معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی تقریب نمود. در این مقاله با استفاده از روش مونت کارلو برای حل معادلات دیفرانسیل سهموی، تقریبی برای جواب به فرم پیوسته این معادلات را بدست خواهیم آورد

کلمات کلیدی

, معادله سهموی, روش مونت کارلو, معادله دیفرانسیل تصادفی, معادله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020451,
author = {سهیلی, علیرضا and حسین حسنی},
title = {روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت},
journal = {مدل سازی پیشرفته ریاضی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-8088},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {معادله سهموی، روش مونت کارلو، معادله دیفرانسیل تصادفی، معادله بکر-دورین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت
%A سهیلی, علیرضا
%A حسین حسنی
%J مدل سازی پیشرفته ریاضی
%@ 2251-8088
%D 2011

[Download]