اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2007-11) , صفحات (379-388)

عنوان : ( بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران )

نویسندگان: فاطمه رستگاری پور , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی کشور می شود. در نتیجه بررسی رشد صادرات غیرنفتی و عوامل موثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی و سیاسی برخی از مهمترین کشورهای طرف تجاری ایران در بخش صادرات غیرنفتی بررسی شده است. آمارهای مربوطه برای 15 کشور و مدت زمان 10 سال (1995-2005) جمع آوری شده و متغیرهای قطعی و سری زمان توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در بخش اقتصادی عواملی مانند درآمد سرانه، جمعیت، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ مبادله در کشورهای طرف تجاری ایران، از عوامل موثر بر صادرات کالای غیرنفتی ایران هستند. بی ثباتی سیاسی در کشورهای مذکور نیز بر روند صادرات ایران اثرگذار است. نتایج نشان داد هر چه جمعیت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای طرف تجاری ایران افزایش یابد، صادرات ایران به آن کشورها نیز افزایش می یابد. اما نرخ مبادله و بی ثباتی سیاسی در کشورهای مذکور با صادرات ایران رابطه عکس دارد.

کلمات کلیدی

, صادرات غیر نفتی, عوامل اقتصادی, عوامل سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020452,
author = {فاطمه رستگاری پور and همایونی فر, مسعود},
title = {بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2007},
volume = {3},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {379--388},
numpages = {9},
keywords = {صادرات غیر نفتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران
%A فاطمه رستگاری پور
%A همایونی فر, مسعود
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2007

[Download]