Civil Engineering Infrastructures Journal, دوره (44), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (365-377)

عنوان : ( تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , احسان محتشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکم دادگی عضو های سازه یا انحنای نخستین یکی از رایج ترین نقص ها در فرآیند ساخت و نصب سازه ها است. شیوه ی پیشنهادی این مقاله، شکم دادگی را به طور صریح الگوسازی می کند و اثر آن را در ماتریس سختی جزء وارد می سازد. ماتریس سختی مماسی ناکشسان جزء تیر- ستون دارای انحنای نخستین، زیر اثر نیروی محوری، لنگرهای گرهی و بار گسترده ی میانی حساب می شود. بر پایه ی این ماتریس، تحلیل پیشرفته ی قاب های فولادی دو بعدی انجام می پذیرد. در این روش، می توان هر عضو را تنها با یک جزء الگوسازی کرد و برای عضوهای فشاری و کششی، رابطه ای یکسان را به کار برد. نمودار بار- تغییرمکان فن پیشنهادی با تحلیل های دقیق ناحیه ی خمیری مقایسه می شود و در بیشتر نمونه های عددی، هم خوانی خوبی وجود دارد. نتیجه ها نشان می دهند که جزء پیشنهادی، مسیر ایستایی را به گونه ای مناسبی می پیماید و به خوبی ظرفیت باربری ناکشسان مرتبه ی دوم قاب های فولادی را برآورد می کند.

کلمات کلیدی

, قاب های فولادی دو بعدی, تحلیل پیشرفته, نقص انحنای نخستین(نقص شکم دادگی عضو), مفصل خمیری, بار گستردة میانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020458,
author = {رضائی پژند, محمد and محتشمی, احسان},
title = {تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین},
journal = {Civil Engineering Infrastructures Journal},
year = {2010},
volume = {44},
number = {3},
month = {October},
issn = {2322-2093},
pages = {365--377},
numpages = {12},
keywords = {قاب های فولادی دو بعدی، تحلیل پیشرفته، نقص انحنای نخستین(نقص شکم دادگی عضو)، مفصل خمیری، بار گستردة میانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین
%A رضائی پژند, محمد
%A محتشمی, احسان
%J Civil Engineering Infrastructures Journal
%@ 2322-2093
%D 2010

[Download]