مطالعات تاریخی, دوره (3), شماره (2), سال (1992-10) , صفحات (33-51)

عنوان : ( آیا تاریخ میتواند علم باشد )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی این که آیا تاریخ میتواند علم باشد؟

کلمات کلیدی

, علم , تاریخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020469,
author = {حقی, علی},
title = {آیا تاریخ میتواند علم باشد},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {1992},
volume = {3},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-1537},
pages = {33--51},
numpages = {18},
keywords = {علم - تاریخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا تاریخ میتواند علم باشد
%A حقی, علی
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 1992

[Download]