علوم زمین, ( ISI ), دوره (20), شماره (77), سال (2011-1) , صفحات (57-62)

عنوان : ( سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه هاى میلانکوویچ )

نویسندگان: , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب دراز (تورونین – سانتونین) یک توالی مارنى- کربناتی با سه واحد سنگ آهک گل سفیدى- مارن آهکى است. این سازند در حوضه رسوبی کپه داغ ازگسترش چشمگیری برخوردار است. چرخه های آهک گل سفیدی - مارن آهکى یکی از اشکال ویژه رخساره کربناتی در این سازند است که به شکل ریتمیک در مقیاس دسی متر 80 درصدکربنات هستند و در صحرا - 95 درصد و طبقات مارن آهکى دارای 65 - تا متر واحدهای گل سفیدی را تشکیل می دهند. طبقات آهک گل سفیدی حاوی 80 به صورت تناوبی از لایه های تیره و روشن رخنمون دارند. واحدهای آهک گل سفیدی و مارن آهکى سازند آب دراز در دو برش سطح الارضی حمام قلعه و پادها و چاه شماره 56 خانگیران مورد مطالعه قرارگرفته است. در بررسی های تحت الارضی سه بسامد چیره بر اساس نمودار پرتو گاما شناسایی شده است که بر اساس سه چرخه میلانکوویچ است. سن سنجی مدارى بر اساس شمارش چرخه های (Long Eccentricity) و 413 هزار ساله (Eccentricity) 100 هزار ساله ،(Precession) 23-21 هزار ساله با سن به دست آمده از داده های زیست چین هنگاری همخوانی دارد. این چرخه ها با نمودار تغییرات درصدکربنات در نمونه های سطح الارضی حمام قلعه Eccentricity و پادها نیز قابل تطبیق است

کلمات کلیدی

, سازند آب دراز, سیکلواستراتیگرافی, چرخه های میلانکوویچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020473,
author = {, and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه هاى میلانکوویچ},
journal = {علوم زمین},
year = {2011},
volume = {20},
number = {77},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {57--62},
numpages = {5},
keywords = {سازند آب دراز، سیکلواستراتیگرافی، چرخه های میلانکوویچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه هاى میلانکوویچ
%A ,
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2011

[Download]