مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (133-150)

عنوان : ( بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها )

نویسندگان: اکرم مقدسی , میرمحمد سید عباس زاده , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 103 نفر از مدیران و412 نفر از دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسشنامه 60 سئوالی سنجش تسلط مغزی هرمن (حوریزاد، 1385: 264) جهت سنجش تسلط سبک تفکر ربع های مغزی مدیران واز پرسشنامه 35 سئوالی سنجش اثر بخشی مدل پارسونز (فرخ نژاد،1376) جهت سنجش اثر بخشی عملکرد مدیران استفاده شد. بر اساس یافته های به دست آمده متغیرهای پیش بین تسلط ربع مغزی C,A وD (01/0 P< ) قادر به پیش بینی متغیر ملاک ( اثر بخشی عملکرد مدیران) بودند. همچنین، نتایج نشان دادند تسلط ربع مغزی B قادر به پیش بینی اثر بخشی عملکرد مدیران نمی باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت آموزشی, اثر بخشی, ربع های مغز, سبک تفکر, تسلط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020475,
author = {اکرم مقدسی and میرمحمد سید عباس زاده and غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {11},
number = {1},
month = {November},
issn = {1608-2842},
pages = {133--150},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت آموزشی، اثر بخشی، ربع های مغز، سبک تفکر، تسلط مغز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها
%A اکرم مقدسی
%A میرمحمد سید عباس زاده
%A غنائی چمن آباد, علی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]