سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2010-02-22

عنوان : ( مطالعه پارامتریک اسپری سوخت غیر تبخیری هپتان با استفاده از مدل شکست )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , امین ضیاء فروغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی با استفاده از روش اویلری برای فاز پیوسته و لاگرانژی برای فاز پراکنده اسپری سوخت نسبت به پارامترهای شبیه سازی از حساسیت بالایی برخوردار است. در این روش به دلیل استفاده از زیر مدل های متفاوت اتمیزه شدن، شکست ثانویه، برخورد قطرات، نیروی پسا برای فاز پراکنده و بر هم کنش این مدل ها بر یکدیگر گاها نتایج متفاوتی بدست می آید. به علاوه به دلیل تغییر اندازه قطرات در طول شبکه محاسباتی و لذا تغییر دامنه اثر قطرات بر فاز گاز، این روش حساسیت زیادی به اندازه شبکه محاسباتی نشان می دهد. همچنین میزان مغشوش بودن فاز گاز و به دنبال آن تغییر اندازه گردابه های اغتشاش بر میزان نفوذ اسپری تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله با استفاده از یک کد محاسباتی، اثر اندازه شبکه، گام زمانی و ثوابت مدل شکست بر طول نفوذ و اندازه میانگین قطرات در یک محفظه حجم ثابت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات اندازه شبکه محاسباتی در جهت شعاعی تاثیر زیادی بر طول نفوذ دارد کمااینکه این تغییرات در جهت محوری تاثیر کمتری را به همراه خواهد داشت. بعلاوه انتخاب گام زمانی مناسب، برای حل صحیح تمامی مقیاس های زمانی ضروری می باشد. همچنین برای اثر دادن جریان داخل نازل بر شبیه سازی، اثر ثوابت مدل شکست بررسی گردید و مشاهده شد که با تغییر این ثوابت نتایج شبیه سازی به نتایج آزمایشگاهی نزدیکتر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, اسپری غیر تبخیری, اویلری, لاگرانژی, وابستگی شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020480,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and ضیاء فروغی, امین},
title = {مطالعه پارامتریک اسپری سوخت غیر تبخیری هپتان با استفاده از مدل شکست},
booktitle = {سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسپری غیر تبخیری- اویلری-لاگرانژی- وابستگی شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پارامتریک اسپری سوخت غیر تبخیری هپتان با استفاده از مدل شکست
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A ضیاء فروغی, امین
%J سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2010

[Download]