چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2011-02-15

عنوان : ( مقایسه نقش معلمان در محیط همزمان و غیر همزمان در یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: حسین کارشکی , مریم باغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هجوم فناوری اطلاعات به آموزش، نقش معلمان در فرآیند تدریس متحول گردیده است. امروزه معلمان در فضای پایگاههای الکترونیکی از جایگاه سنتی خویش فاصله گرفته و تسهیل کننده و راهنمای فرایند آموزشی محسوب می شوند. آموزشهای الکترونیکی به روش همزمان و غیر همزمان نیز تفاوتهایی در تدریس بوجود آورده اند. تشخیص دادن وظایف مورد نیاز در هریک از این محیط ها از جانب معلمان زمینه را برای یک تدریس موفق در فضای آموزشهای الکترونیکی فراهم می سازد. در ارتباطات همزمان معلم از طریق اینترنت بر محدودیت های مکانی فائق می آید و فضای آموزشی به صورت فضای واقعی کلاس شبیه سازی می شود. معلم در یادگیری همزمان باید تاکید بر همکاری و تشویق و مشارکت گروهی یادگیرندگان داشته باشد. از ویژگیهای اساسی آموزشهای الکترونیکی ناهمزمان عدم ارتباط مستمر معلم با یادگیرندگان ومحدودیت های دسترسی به منابع آموزشی است. به تبع این ویژگیها معلمان به واسطه پست الکترونیکی یا ابزارهای مشابه با یادگیرندگان تماس برقرارمی کنند که به علت بوجود آمدن فاصله زمانی، کنترل معلم بر یادگیرنده کمتر بوده و فرآیند تدریس را با چالشهایی همراه می سازد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مرور تحقیقات مختلف، به مقایسه نقش معلمان در دو محیط همزمان و غیرهمزمان در آموزش های الکترونیکی می پردازیم .

کلمات کلیدی

, آموزش الکترونیکی, معلم, آموزشهای همزمان, آموزشهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020490,
author = {کارشکی, حسین and باغانی, مریم},
title = {مقایسه نقش معلمان در محیط همزمان و غیر همزمان در یادگیری الکترونیکی},
booktitle = {چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آموزش الکترونیکی، معلم، آموزشهای همزمان، آموزشهای غیرهمزمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نقش معلمان در محیط همزمان و غیر همزمان در یادگیری الکترونیکی
%A کارشکی, حسین
%A باغانی, مریم
%J چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
%D 2011

[Download]