سمپوزیوم فولاد 89 , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی تاثیر محیط کوئنچ و ذمای آنیل بر رفتار گرافیت زایی فولاد ابزار CK100 )

نویسندگان: سید امین رونقی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، رفتار گرافیت زایی فولاد هایپریوتکتوئید تجاری CK100 به کمک آزمون های دیلاتومتری در محدوده دمایی C°600 تا C°700 از ساختار اولیه مارتنزیتی بررسی شده و تاثیر محیط کوئنچ بر زمان تشکیل ذرات گرافیت و اتمام فرایند گرافیت زایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به کمک مشاهدات میکروسکوپی رفتار گرافیت زایی فولاد از ریزساختارهای اولیه متفاوت بررسی شده است. همچنین با آنالیز داده های بدست آمده از آزمون های دیلاتومتری، انطباق قابل ملاحظه ای میان داده های تجربی با رابطه .........

کلمات کلیدی

, ریزساختار, گرافیت, دگرگونی, آنیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020513,
author = {رونقی, سید امین and کیانی رشید, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر محیط کوئنچ و ذمای آنیل بر رفتار گرافیت زایی فولاد ابزار CK100},
booktitle = {سمپوزیوم فولاد 89},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ریزساختار، گرافیت، دگرگونی، آنیل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر محیط کوئنچ و ذمای آنیل بر رفتار گرافیت زایی فولاد ابزار CK100
%A رونقی, سید امین
%A کیانی رشید, علیرضا
%J سمپوزیوم فولاد 89
%D 2011

[Download]