چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2011-02-15

عنوان : ( انگیزش و یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: صدیقه صمصامی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگیزش عاملی بسیار مهم و یکی از شروط اساسی یادگیری الکترونیکی است. با توجه به موانعی که در یادگیری الکترونیکی درارتباط رودر روی یادگیرنده وآموزگار وجود دارد انگیزش از اهمیت بیشتری نسبت به روش های سنتی برخوردار است. بنابراین انگیزش در آموزش الکترونیکی به عنوان یک موضوع مهم باید در طرح های برنامه درسی شناخته شود. از اینرو، در این مقاله سعی کردیم، رابطه ی انگیزش و یادگیری الکترونیکی وتا ثیرات متقابل آنها را روشن کنیم و سپس به طرح رویکرد های مختلف در مورد انگیزش بپردازیم ودر آخر، مدل ها و نظریه هایی راکه در مورد افزایش انگیزش در یادگیری الکترونیکی موجود است ،ارائه داده ایم. روش پژوهش دراین مطالعه از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و اطلاعات موردنیازاز طریق منابع مکتوب و غیر مکتوب با تاکید بر مطالعات و پژوهش های انجام شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها در محیط های یادگیری الکترونیکی، به دلیل استفاده از تکنولوژی، ارتباط میان معلم وشاگرد تغییری شگرفی پیدا خواهد کرد، بنابراین انگیزش نقش بسیار مهمی در فرایند یادگیری الکترونیکی به عهده خواهد داشت. در آموزش الکترونیکی تلاش به انگیزه ی درونی بستگی دارد. در چنین شرایطی تنها اشتیاق به دانستن انگیزه ی واقعی یادگیری می شود و به تبع دانش آموزانی که دارای انگیزه ی ذاتی بیشتری هستند بیشتر می توانند به صورت اکتشافی و خود تنظیم فعالیت کنند و در نتیجه موفق ترند. نتیجه گیری در خصوص ایجاد وافزایش انگیزش در یادگیری الکترونیکی نظریه های متفاوتی از سوی صاحبنظران ارائه شده وتحقیقات متنوعی صورت گرفته است که نتایج متفاوت و گاه متناقضی را گزارش کرده اند: تعدادی مانند کورتیس وبونک، یادگیری الکترونیکی را در افزایش انگیزه ی یادگیرندگان موثر دانسته اند و تعدادی نیزمانند،کرس وفرنسز معتقدند که در بعضی شرایط، استفاده از آموزش الکترونیکی باعث کاهش انگیزه در یادگیرندگان می شود. درکل عوامل گوناگونی دربه وجود آمدن این نتایج ضد و نقیض موثرند که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, انگیزه, انگیزش, یادگیری , یادگیری الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020519,
author = {صمصامی, صدیقه and کارشکی, حسین},
title = {انگیزش و یادگیری الکترونیکی},
booktitle = {چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {انگیزه، انگیزش، یادگیری ، یادگیری الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انگیزش و یادگیری الکترونیکی
%A صمصامی, صدیقه
%A کارشکی, حسین
%J چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
%D 2011

[Download]