علوم دانشگاه تهران, دوره (36), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , وهاب بشارت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه‌های مدفون بسته به شکل هندسی، عمق دفن و پارامترهای مختلف ژئوتکنیکی و لرزه‌ای رفتار متفاوتی از خود در هنگام وقوع زلزله نشان می‌دهند. یکی از انواع سازه‌های مدفون، تونل‌های زیرزمینی بتنی با مقطع دایروی هستند که کاربردهای بسیار زیادی در زمینه‌ حمل و نقل و انتقال آب داشته و اغلب توسط ماشین‌های حفر تونل (TBM) ایجاد می‌گردند. برای بررسی نیروهای ایجاد شده در پوشش نهایی تونل چندین روش حل بسته متفاوت در تحقیقات ارائه گردیده است. در این مطالعه، نخست روشهای مختلف تحلیلی و حل بسته نظیر روشهای Wang وPenzien برای کرنش های برشی ثابت بررسی شده و سپس با ایجاد یک مدل عددی بر پایه‌ تئوری اجزاء محدود و به کمک نرم‌افزار PLAXIS نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی با روش عددی مقایسه گردیده است. به این منظور 7 نوع خاک مختلف از رس نرم تا ماسه‌ بسیار متراکم انتخاب شده و تحلیل انجام گردیده است. نتایج بیانگر وجود خطا در برخی روابط تحلیلی موجود می‌باشد. در ادامه، به منظور بررسی اثرات تغییر کرنش برشی حداکثر که ناشی از تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک می باشد، تحلیل در این حالت مجدداً انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش سختی خاک، تنش ایجاد شده در پوشش نهایی (برای نسبت‌های انعطاف‌پذیری خاص) کاهش می‌یابد. در انتها با مقایسه نتیجه حاصل از خروجی نرم افزار DEEP SOIL برای کرنش برشی حداکثر با روابط تحلیلی، پیشنهاداتی جهت حصول نتایج دقیق‌تر به کمک تلفیق روابط تحلیلی و روش‌های عددی ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

, روابط حل بسته, روش‌ عددی, کرنش برشی حداکثر, نسبت انعطاف پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020521,
author = {بلوری بزاز, جعفر and وهاب بشارت},
title = {اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {36},
number = {1},
month = {May},
issn = {1016-1058},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {روابط حل بسته، روش‌ عددی، کرنش برشی حداکثر، نسبت انعطاف پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A وهاب بشارت
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2010

[Download]