آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (384-375)

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان

کلمات کلیدی

, عملکرد گندم , داده های تابلویی , متغیر اقلیمی , متغیر قیمتی , الگوی جزء خطای یک جانبه و دو جانبه , خاسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020522,
author = {صالح نیا, نرگس and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-4757},
pages = {384--375},
numpages = {-9},
keywords = {عملکرد گندم - داده های تابلویی - متغیر اقلیمی - متغیر قیمتی - الگوی جزء خطای یک جانبه و دو جانبه - خاسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان
%A صالح نیا, نرگس
%A فلاحی, محمدعلی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]