دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (17), شماره (1), سال (2005-6) , صفحات (73-89)

عنوان : ( بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر تغییرات تنش اصلی میانی، 2 را در حالت کرنش صفحه‌ای (2=0) که در سازه‌های خاکی نظیر دیوارهای حایل، سدهای خاکی و پی‌های نواری اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار می‌دهد. به این منظور یک سری آزمایشات بر روی ماسه متراکم و سست با استفاده از دستگاه برش دو محوری که قادر به شبیه سازی کرنش صفحه‌ای و نیز اندازه گیری تغییرات 2 در حین آزمایش می‌باشد، انجام داده شد. نتایج بیانگر این نکته اساسی است که گرچه تغییرات تنش-کرنش و نیز نسبت تنش در گسیختگی مستقل از مقدار اولیه 2 است ، اما تغییرات ضریب “b” که بیانگر موقعیت نسبی تنش اصلی میانی نسبت به دو تنش اصلی دیگر می‌باشد به مقدار اولیه 2 وابسته است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مقدار اولیه 2 ساختار ناهمسانگرد جهت‌دار در نمونه ایجاد نماید این ساختار نقشی در رفتار تنش کرنش نمونه بازی نمی‌کند. همچنین در این تحقیق روابط حاکم بر تنش-کرنش و نیز رابطه بین تنش‌ها در حالت کرنش صفحه‌ای که توسط محققین گوناگون ارائه گردیده است مورد بررسی واقع شده و روابطی جدید که با دقت بیشتری می‌تواند رفتار تنش-کرنش و تغییرات حجمی مواد دانه‌ای را شبیه سازی نماید پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, ماسه, تنش اصلی میانی, کرنش صفحه‌ای, برش دو محوری, ضریب “b”.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020523,
author = {بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2005},
volume = {17},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-3080},
pages = {73--89},
numpages = {16},
keywords = {ماسه، تنش اصلی میانی، کرنش صفحه‌ای، برش دو محوری، ضریب “b”.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای
%A بلوری بزاز, جعفر
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2005

[Download]