علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (2), شماره (4), سال (2009-12) , صفحات (27-33)

عنوان : ( شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پنج گلسنگ بومی جمع آوری شده از حومه شهر مشهد در شرایط in vitro )

نویسندگان: محبوبه نخعی مقدم , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پنج گلسنگ بومی جمع آوری شده از حومه شهر مشهد در شرایط in vitro

کلمات کلیدی

, گلسنگ, ضد باکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020528,
author = {محبوبه نخعی مقدم and ذکائی, محمود},
title = {شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پنج گلسنگ بومی جمع آوری شده از حومه شهر مشهد در شرایط in vitro},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2009},
volume = {2},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-9880},
pages = {27--33},
numpages = {6},
keywords = {گلسنگ-ضد باکتریایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پنج گلسنگ بومی جمع آوری شده از حومه شهر مشهد در شرایط in vitro
%A محبوبه نخعی مقدم
%A ذکائی, محمود
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2009

[Download]