علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2010-12) , صفحات (295-302)

عنوان : ( معرفی آسکومیست های ماکروسکوپی جنگل های شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمود ذکائی , فاطمه گرانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسکومیست های ماکروسکوپی

کلمات کلیدی

آسکومیست های ماکروسکوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020529,
author = {ذکائی, محمود and گرانیان, فاطمه},
title = {معرفی آسکومیست های ماکروسکوپی جنگل های شمال شرق ایران},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {December},
issn = {1686-8222},
pages = {295--302},
numpages = {7},
keywords = {آسکومیست های ماکروسکوپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی آسکومیست های ماکروسکوپی جنگل های شمال شرق ایران
%A ذکائی, محمود
%A گرانیان, فاطمه
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2010

[Download]