چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی پایداری حرارتی و محاسبه انرژی فعالسازی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) )

نویسندگان: سعید احمدیان , ابوالفضل رضائی بزاز , رامین ظهیری سبزوار , شادی رمضان زاده نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر پایداری حرارتی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده است. میزان کرنش اعمالی در هر پاس برای هر دو فرآیند یکسان و برابر با 8/0 می باشد. نمونه ها پس از 4 پاس (2/3 ) تحت عملیات آنیل در دماهای مختلف قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که تبلور مجدد در نمونه های ریزساختار آلومینیومی از دمای 200 درجه سانتیگراد مشاهده می شود. مقدار انرژی فعالسازی تبلورمجدد آلیاژ آلومینیوم 1100 در فرآیند های نورد تجمعی و آهنگری چند محوره با استفاده از مدل اصلاح شده JMAk-Microhardness به ترتیب kJ/mol 111 و kJ/mol 98 محاسبه شده است. مقدار انرژی فعالسازی مواد بسیار ریزدانه تولید شده به روش تغییر شکل مومسان شدید (SPD) کمتر از نتایج گزارش شده از روش های دیگر می باشد که دلیل این اختلاف را می توان به ساختار غیر تعادلی مرزدانه ها در مواد UFG و مقدار بالای انرژی ذخیره شده در آن نسبت داد.

کلمات کلیدی

, آلومینیوم, نورد تجمعی, آهنگری چند محوره, پایداری حرارتی, انرژی فعالسازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020546,
author = {احمدیان, سعید and رضائی بزاز, ابوالفضل and ظهیری سبزوار, رامین and رمضان زاده نقندر, شادی},
title = {بررسی پایداری حرارتی و محاسبه انرژی فعالسازی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF)},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلومینیوم، نورد تجمعی، آهنگری چند محوره، پایداری حرارتی، انرژی فعالسازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پایداری حرارتی و محاسبه انرژی فعالسازی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF)
%A احمدیان, سعید
%A رضائی بزاز, ابوالفضل
%A ظهیری سبزوار, رامین
%A رمضان زاده نقندر, شادی
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]