چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) )

نویسندگان: سعید احمدیان , ابوالفضل رضائی بزاز , حامد ریحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده است. ریزساختار مشاهده شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان می دهد که دانه های بسیار ریزدانه با اندازه میانگین nm450-300 و nm 200-80 به ترتیب در فر آیند های نورد تجمعی و آهنگری چند محوره تولید شده است. همچنین تنش تسلیم و سختی نیز در آلیاژ آلومینیوم 1100 پس از 8 پاس به MPa215 و VHN8/69 در فرآیند ARB و به MPa264 و VHN6/82 در فرآیند MAF افزایش پیدا کرده است. براساس نتایج بدست آمده فرآیند MAF سبب تولید مواد با اندازه دانه های ریزتر و استحکام و سختی بالاتری شده است. می توان دلیل اختلاف خواص ریزساختاری و مکانیکی را در این فرآیند ها تحت کرنش یکسان، به تغییر جهت اعمال کرنش بین پاس های فرآیند MAF و انجام فرآیند در دمای محیط مربوط دانست.

کلمات کلیدی

, آلیاژ آلومینیوم 1100, نورد تجمعی, آهنگری چند محوره, مواد بسیار ریزدانه, ریزساختار, خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020548,
author = {احمدیان, سعید and رضائی بزاز, ابوالفضل and ریحانی, حامد},
title = {مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF)},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلیاژ آلومینیوم 1100، نورد تجمعی، آهنگری چند محوره، مواد بسیار ریزدانه، ریزساختار، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF)
%A احمدیان, سعید
%A رضائی بزاز, ابوالفضل
%A ریحانی, حامد
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]