همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر درد پس از بلوغ در موش صحرایی )

نویسندگان: سیده رباب رحیمی , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیهوشی با آگونیست رسپتورهای GABA (پروپوفول، باربیتورات ها، بنزودیازپین ها) می تواند منجر به بروز عوارض جانبی همچون تحلیل سلول های مغز در حال رشد جوندگان نابالغ شود، پروپوفول در هوشبری انسان کاربرد وسیعی دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادان رت توسط پروپوفول بر حساسیت درد در دوران بلوغ می باشد. مواد و روشها: در این تحقیق از 20 سر موش صحرایی نر نوزاد (در 2 گروه کنترل و تجربی) استفاده شد. گروه تجربی روزانه از 10 تا 20 روزگی با پروپوفول (50mg/kg) بیهوش و طی زمان بیهوشی علائم رفتاری ثبت گردید. پس از بلوغ (در 5/2 ماهگی) با تجویز فرمالین cc) 05|0) به صورت زیر جلدی در کف پا و درد حرارتی را به وسله دستگاه Tail flick میانگین زمان تاخیری بروز درد در مدت یک ساعت اندازه گیری و بین دو گروه مقایسه گردید. نتایج: داده ها نشان دادند که میزان درد در رت های تجربی نسبت به گروه کنترل تغییری نکرده است (P<0.05). لذا تجویز پروپوفول نوزادی احتمال بروز درد ناشی از فرمالین وحرارتی ((Tail flik را پس از بلوغ کاهش نمی دهد. بحث: پژوهش های قبلی نشان داده که مصرف پروپوفول در نوزادان رت باعث نورودژنراسیون مغز می گردد که این تغییرات ممکن است منجر به بروز آثار رفتاری شود. اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیهوشی های مکرر دوران نوزادی رت علی رغم طولانی بودن مدت بیهوشی، نتوانست بر رفتار درد ناشی از فرمالین و درد حرارتی در دوران بلوغ تاثیری بگذارد. ممکن است که بیهوشی های مکرر توسط پروپوفول باعث تغییراتی در تعادل سیستم های تحریکی – مهاری مغز شده که اثبات اثرات پایدار احتمالی آن نیازمند مطالعات سلولی - مولکولی می باشد. کلمات کلیدی: پروپوفل، بی هوشی مکرر، درد، فرمالین، Tail flick Effect of Propofol induced repeated anesthesia in rat infants on chemical pain after maturity Seyedeh Robab Rahimi, Dr. Ali Moghimi, Dr. Masoud Fereiduni Department of biology, Faculaty of science, Ferdowsi University of Mashhad Introduction: Anesthesia using GABA receptors agonists (Propofol, barbiturates, benzodiazepines ( can make stable or unstable side effects such as neurodegeneration in developing immature rodents. Propofol is used for human as an anesthetic with low side effects. The purpose of this research was the examination of repeated Propofol induced anesthesia during infantile period of rats on experimental pain induction in matured rats. Materials and Methods: 20 infant male rats were used as experimental and control groups. In the experimental group anesthesia was induced by Propofol (daily, during 10-20 days of age). After maturation, animal’s behaviors were evaluated using tail-flick and formalin tests. The mean time of latent period for triggering of pain was recorded , analyzed and compared between two groups. Results and discussion: The results show that the sensitivity of rats for pain was not changed after maturity (P<0.05). So, multiple repeated injections of Propofol and long time anesthesia could not affect pain sensitivity induced by formalin and Tail flick tests. Previous researches have shown that Propofol in newborn rats has neurodegenerative effects. So, although Propofol could affect the brain structures or behaviors but these nervous system changes may be transient or need more detailed structural and other behavioral investigations. Key words: Propofol, Repeated Anesthesia, Formalin, Tail flick, GABAA receptor

کلمات کلیدی

, پروپوفل, بی هوشی مکرر, درد, فرمالین, Tail flick
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020559,
author = {رحیمی, سیده رباب and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر درد پس از بلوغ در موش صحرایی},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {پروپوفل، بی هوشی مکرر، درد، فرمالین، Tail flick},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر درد پس از بلوغ در موش صحرایی
%A رحیمی, سیده رباب
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]