زبان و زبان شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2006-5) , صفحات (61-74)

عنوان : Modularity aproach to language and mind from neurological and linguistic point of view ( رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی )

نویسندگان: شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رویکرد حوزه ای به زبان، هم آن گونه که در زبانشناسی نظری به آن نگریسته شده و هم به طریقی که در بررسیهای عصب شناختی به آن توجه شده، مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از داده های بدست آمده از بررسی بیماران مبتلا به آفازی و همچنین روشهای تازه ای که د سالهای اخیر برای مشخص کردن چگونگی عملکرد مغز به هنگام فعالیتهای زبانی متداول شده، به نقذ این رویکرد پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, رویکرد حوزه ای, پردازش زبان, تصویربرداری عصبی, آفازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102057,
author = {شریفی, شهلا},
title = {Modularity aproach to language and mind from neurological and linguistic point of view},
journal = {زبان و زبان شناسی},
year = {2006},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {1736-3725},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {رویکرد حوزه ای، پردازش زبان، تصویربرداری عصبی، آفازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Modularity aproach to language and mind from neurological and linguistic point of view
%A شریفی, شهلا
%J زبان و زبان شناسی
%@ 1736-3725
%D 2006

[Download]