حدیث پژوهی, دوره (2), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (99-140)

عنوان : ( روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی ازنگاه علامه محمدتقی شوشتری )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , احمد زارع زردینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین نوشتار به معرفی وبررسی نقدعنوان کتاب هاوابواب حدیثی درعلوم حدیثی از منظر علامه شوشتری پرداخته شده است . ودرهمین راستا دو روش درون متنی وبرون متنی در تعیین عنوان ارائه شده است .

کلمات کلیدی

علوم حدیث . نقدعنوان . نقدبیرونی .علامه محمدتقی شوشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020584,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and زارع زردینی, احمد},
title = {روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی ازنگاه علامه محمدتقی شوشتری},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-6547},
pages = {99--140},
numpages = {41},
keywords = {علوم حدیث . نقدعنوان . نقدبیرونی .علامه محمدتقی شوشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی ازنگاه علامه محمدتقی شوشتری
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A زارع زردینی, احمد
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2011

[Download]