هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه )

نویسندگان: سیدمهدی ضابطیان حسینی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت بار راه حل موثری جهت تغییر شکل منحنیبار مصرفکننده است تا اینکه از ظرفیت اضافه بار شبکه در زمان ها ی پیک جلوگیری شود. برای برخی مصرفکنندگان بزرگ که از تعرفههای زمان استفاده برای تامین برق مورد نیاز خود استفاده میکنند، این امکان وجود دارد که باتوجه به قیمت تعرفه برق، واکنش مناسب را در مقابل قیمت نشان داده و الگوی مصرف خود را بهینه نمایند. در این مقاله به کمک الگوریتم ژنتیک، به تنظیم بهینه رفتار یک مصرفکننده بزرگ به عنوان یک مشترک شرکت توزیع با توجه به تعرفه های فصلی تامین برق پرداخته شده است. پیادهسازی هدف به این صورت انجام شده است که ابتدا عملکرد روزانه مصرفکننده در طول سال با توجه به قیمتهای تعرف ه قراردادی شرکت توزیع، با استفاده از مدل ریاضی برنامهریزی اعداد صحیح صفر و یک مدلسازی گردیده، سپس به کمک الگوریتم ژنتیک از طریق جابجایی بارهای مدیریتپذیر تلاش در جهت کاهش میزان پیکبار و هزینه انرژی مصرفی میکند. بررسی نتایج روی یک مثال مورد مطالعه نشان میدهد که روش فوق بهصورت قابل انعطافی قادر است ضمن رعایت محدودیتهای فنی، پیک تقاضا و هزینههای مصرف کننده را تا حد امکان کاهش، ضریببار منحنی مصرف روزانه را تا حد امکان افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, تعرفه زمان استفاده, کنترل بار, مدیریت بار, مدیریت سمت تقاضا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020594,
author = {ضابطیان حسینی, سیدمهدی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، تعرفه زمان استفاده، کنترل بار، مدیریت بار، مدیریت سمت تقاضا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه
%A ضابطیان حسینی, سیدمهدی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]