اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (114-123)

عنوان : ( ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: توجه به تفکر انتقادی یکی از اهداف آموزش عالی و مؤلفه ای کلیدی در سلامت روان دانشجویان است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت. روش کار: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور، 357 نفر از دانشجویان (196دختر و 161پسر) که در سال تحصیلی 89-90 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا، فرم ب مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمونMANOVA تحلیل شدند. یافته ها: همبستگی معناداری بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان وجود داشت((01/0>p) که از بین مؤلفه های سلامت روان، اضطراب، بیشترین همبستگی (17/0-r= ،01/0p=) و افسردگی، کم‌ترین همبستگی (06/0-r= ،05/0 <p) را با تفکر انتقادی نشان داد. همچنین، واریانس سلامت روان دانشجویان از طریق تفکر انتقادی قابل پیش بینی بود (01/0>p). ضمناً دختران در سلامت روان نسبت به پسران از وضعیت بهتری برخوردار بوده (001/0>p)، اما از نظر میزان تفکر انتقادی هر دو جنس در یک سطح قرار داشتند(05/0 p>). نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنادار بین سلامت روان و تفکر انتقادی، می توان نتیجه گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی به ارتقای سطح سلامت روان دانشجویان منجر می گردد؛ به ویژه اینکه مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان رشته های مرتبط با مشاغل پزشکی و بهداشتی ضرورتی مضاعف دارد.

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, سلامت روان, دانشجوی علوم پزشکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020605,
author = {امین خندقی, مقصود and پاک مهر, حمیده},
title = {ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2011},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {1028-6918},
pages = {114--123},
numpages = {9},
keywords = {تفکر انتقادی، سلامت روان، دانشجوی علوم پزشکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A امین خندقی, مقصود
%A پاک مهر, حمیده
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2011

[Download]