پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (757-767)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی )

نویسندگان: فرزین پورامیردشت میان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی کشت مخلوط کنجد و نخود تحت شرایط آب و هوایی مشهد اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور شامل فاکتور اصلی A (روش کاشت) که از دو سطحa1 (کشت به صورت ردیفی) و a2 (کشت درهم) و فاکتور B (الگوی کاشت جایگزینی) که از پنج سطحb1 (تک کشتی نخود)، b2 (75% نخود +25% کنجد)، b3 (50% نخود +50% کنجد)، b4 (25% نخود +75% کنجد)، b5 (تک کشتی کنجد) به عنوان نسبت های کاشت تشکیل شده بود در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دادکه نسبت برابری زمین به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت، به طوری که نسبت های 50% کنجد + 50% نخود و 25% کنجد + 75% نخود در کشت ردیفی به ترتیب با 41/1 و 34/1 دارای بیشترین و تیمار 75% کنجد + 25% نخود در کشت درهم با 94/0 دارای کمترین نسبت برابری زمین بودند. بنابراین بر اساس نتایج این آزمایش کشت مخلوط کنجد و نخود با نسبت های50% تراکم مطلوب کنجد + 50% تراکم مطلوب نخود و همچنین 25% تراکم مطلوب کنجد + 75% تراکم مطلوب نخود در شرایط مشهد قابل توجه می‌باشد

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, شاخص برداشت, نسبت برابری زمین, کشت مخلوط ردیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020621,
author = {پورامیردشت میان, فرزین and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {757--767},
numpages = {10},
keywords = {اجزای عملکرد، شاخص برداشت، نسبت برابری زمین، کشت مخلوط ردیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی
%A پورامیردشت میان, فرزین
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]