پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (768-776)

عنوان : ( اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد کودهای بیولوژیک، از جمله راهبردهای تغذیه گیاه برای نیل به اهداف کشاورزی اکولوژیک است. به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: (A) ازتوباکتر، (B) آزوسپیریلوم، (C) میکوریزا، تیمارهای ترکیبی C+A، C+B، A+B، A+B+C و شاهد بودند. مقدار 15 میلی گرم از هر مایه تلقیحی برای 110 گرم بذر به ازای هر تیمار و به صورت تلقیح قبل از کاشت به کار برده شد. نتایج بررسی ها حاکی از آن بود که تلقیح با کودهای بیولوژیک منجر به افزایش معنی دار اجزای عملکرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و کاهش درصد کپسول پوک در بوته گردید و در این میان تیمار ترکیبی آزوسپیریلوم و میکوریزا و پس از آن تیمار ترکیبی سه گانه بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمار ترکیبی B+C با 4/41 گرم در متر مربع و شاهد با 1/24 گرم در متر مربع بدست آمد. نتایج همبستگی بین اجزای عملکرد و عملکرد بیانگر آن بود که بین تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه همبستگی معنی داری وجود نداشت، ولی بین سایر اجزای عملکرد با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بنابراین چنین به نظر می رسد که کاربرد کودهای بیولوژیک مناسب، می تواند در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه موثر باشد.

کلمات کلیدی

, کود بیولوژیک, کشاورزی اکولوژیک, گیاه دارویی, باکتری های محرک رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020622,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا},
title = {اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {768--776},
numpages = {8},
keywords = {کود بیولوژیک، کشاورزی اکولوژیک، گیاه دارویی، باکتری های محرک رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]