اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (271), شماره (7), سال (2010-5) , صفحات (270-284)

عنوان : ( شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009 )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سال 2007 موسسه لگاتیوم شاخصی را برای رفاه یا کامیابی ارائه کرد که ترکیبی از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک کشور است و می تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص وضعیت رفاه کشورهای مختلف به حساب آید.

کلمات کلیدی

, شاخص کامیابی, موسسه لگاتیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020636,
author = {محمدی, حسین},
title = {شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2010},
volume = {271},
number = {7},
month = {May},
issn = {4796-0001},
pages = {270--284},
numpages = {14},
keywords = {شاخص کامیابی- موسسه لگاتیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009
%A محمدی, حسین
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2010

[Download]